ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 26 กันย


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ด้วยสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัดสุของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี เนื่องจากครุภัณฑ์ชํารุด มีอายุการใช้งานมานาน และเสื่อมสภาพจากการใ

ประกาศโดย Admin วันที่ 22 ม.ค. 2562

ประกาศ โครงการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3 รายการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3 รายการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 /หน่วยงานเจ้าขอ

ประกาศโดย Admin วันที่ 10 ต.ค. 2561

ประกาศ โครงการ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี จํานวน 5 หลัง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สํานัก

ประกาศโดย Admin วันที่ 10 ต.ค. 2561

ประกาศ โครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 8 รายการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 /หน่วยงานเจ้าข

ประกาศโดย Admin วันที่ 10 ต.ค. 2561

ดูทั้งหมด
กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการสุขภาพ
กลุ่มมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดล้อม
กลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์
ระบบบริการสุขภาพ

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
ดูทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 011936 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560