ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี โดยมีนายทศพงษ์ ตรีเนตร รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 พร้อมคณะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายด้วยตนเอง ตามโครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเ


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย Admin วันที่ 15 พ.ย. 2562

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 เรื่องขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 เรื่องขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 33 รายการ ณ ศูนย์สนับส

ประกาศโดย Admin วันที่ 08 พ.ย. 2562

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ด้วยสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัดสุของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี เนื่องจากครุภัณฑ์ชํารุด มีอายุการใช้งานมานาน และเสื่อมสภาพจากการใ

ประกาศโดย Admin วันที่ 22 ม.ค. 2562

ประกาศ โครงการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3 รายการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3 รายการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 /หน่วยงานเจ้าขอ

ประกาศโดย Admin วันที่ 10 ต.ค. 2561

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการสุขภาพ
กลุ่มมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดล้อม
กลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์
ระบบบริการสุขภาพ

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
ดูทั้งหมด


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 016664 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560