ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์

    วิสัยทัศน์

    “เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 6”


พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาค ประชาชน

2. ควบคุม กำกับ ติดตามระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ให้เป็นไปมาตรฐาน

3. เสริมสร้างการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

4. พัฒนาองค์กรสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพค่านิยม

    "มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นำจิตบริการ"


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 011936 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560