ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์

    วิสัยทัศน์

    “ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนานวัตกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบริการสุขภาพในเขตภาคตะวันออก ภายในปี พ.ศ.2565 ”


พันธกิจ

1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ
2. ควบคุม กำกับ ติดตาม ระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน
3. ประสานการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย
4. ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบริการสุขภาพ


ค่านิยม

  • Master นายตนเอง
  • Originality สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
  • People centeredยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
  • Humility อ่อนน้อมถ่อมตน


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 039790 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560