ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์

  เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

  และระบบสุขภาพภาคประชาชน ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในเขตสุขภาพที่ 6


พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ สถานบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีมาตรฐาน
 2. เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีความพร้อมทางด้านบริหาร วิชาการและการบริการอย่่างมีประสิทธิภาพ
 4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมินเทคโนโลยี และถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีในระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนค่านิยม

  "มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นำจิตบริการ"


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 002440 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560