ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2563