สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน 2563