รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 รหัส 2100700015 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 รหั