วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายทศพงษ์ ตรีเนตร รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ได้กล่าวต้อนรับในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่