วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ลงพื้นที่โรงพยาบาลในจังหวัดสระแก้ว