วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 เข้าร่วมตรวจสถานพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่น อรัญประเทศ