การวิจัยเชิงพรรณนา (DESCRIPTIVE RESEARCH) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การวิจัยเชิงพรรณนา (DESCRIPTIVE RESEARCH) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม