แนวทางการปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าอาคารโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 แนวทางการปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าอาคารโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6