สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กรกฏาคม 2564