วันที่ 26 สิงหาคม 2564 รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสขุจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการประเมินโรงแรมเพื่อเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)