วันที่ 27 กันยายน 2564 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)