วันที่ 9 - 10 กันยายน 2564 นายทศพงษ์ ตรีเนตร รองผู้อำนวยการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ตรวจประเมินสถานประกอบการโครงการ Factory Sandbox