คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง”