วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลคลองหาด จังหวัดสระแก้ว