วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน ระบบมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล