สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มกราคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มกราคม 2565