รายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 54 รายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการรับ