สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กรกฏาคม 2565