ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสําหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (CoVID-19)) ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื