ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาสะพึ่งพิง 130 ชั่วโมงที่ปรับแก้ไข ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรื