ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่