ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2565) ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ