รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ชื่อหน่วยงาน ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ชื่อหน่วยงาน ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูน