รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองหลักสูตร วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 60 รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการรั