วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 โดยกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ เข้าดําเนินการบํารุงรักษา ทดสอบ มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลวังสมบูรณ์และเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ อําเภอวังสมบูรณ์