จัดประชุมคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ และร่วมขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ