กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบ ให้กับโรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง