กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ เข้าพบผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี