ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวชี้วัด และการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567