ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับในหลักสูตรแพทยศาสตร์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๕