ประชุมส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ และชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6