การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับผู้บัญชาการเหตุการณ์/ ผู้บริหารระดับพื้นที่ และจังหวัด (PHEM Academy – ICS100) รุ่นที่ 3