เยี่ยมเสริมพลัง ให้กำลังใจในการนำเสนอผลการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตเพื่อกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี