ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (HSS Zero Tolerance)” และนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566