การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผ่านมิติกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ภายหลังมีสภาพบังคับใช้ ตามกฎหมาย ผ่านระบบออนไลน์ รายงาน