ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2566