รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25