รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2