ประชุมสื่อสารเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชน ครั้งที่ 1/2566