หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.1 การคัดเลือกบัญชีจากผู้สอบแข่งขันได้
 1.2 การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลรับราชการ
 1.3 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ
 1.4 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไงการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
 2.1 การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลรับราชการ
 2.2 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ
 2.3 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงาน
 2.4 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เ
 3.1 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 3.2 กรอบการพัฒนาบุลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
 3.3 การจัดทำแผนพัฒนาบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 4.1 แนวทางปฏิบัติในการบริหารผลการปฏิบัติราชการ กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลส
 4.2 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 4.3 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ
 5.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
 5.2 การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษ