รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลอง ชื่อหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลอง ชื่อหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุข