รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ประจำงวด 1 ถึง 16
 1111
 222