ลงพื้นที่ตรวจประเมินและส่งเสริมมาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี ภาวะพึ่งพิง ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559