ลงพื้นที่ตรวจประเมินและส่งเสริมมาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559