ลงพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษา การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์