ศบส.๖ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์