ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ประชุมกลุ่มอาคาร