ศบส.6 เข้าร่วมการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดตราด